Category "Natječaji"

30ruj.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

spremačica (m/ž)

–        2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zbog povećanog opsega posla)

Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)

 

 • Osnovna škola, NSS

 

Opis poslova:

 • radi na održavanju čistoće, urednosti i higijeni dnevnih boravaka djece i pratećih prostora kao što su sanitarije, predsoblja, garderobe, terase, kancelarije i dr.
 • brine o čistoći i urednosti vanjskog prostora, igrališta i dr.
 • dnevno rasprema i posprema ležaljke
 • pomaže odgojitelju kod oblačenja djece i održavanju reda u dječjim garderobama
 • u objektima gdje se ne priprema hrana već se dovozi u termo posudama vodi brigu o podjeli obroka djeci u dovoljnim količinama
 • pere i dezinficira termo posude za dovoz hrane, posuđa za jelo i pribora za jelo
 • surađuje sa višom medicinskom sestrom
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu ravnatelja

Priložiti slijedeće:

 1. prijavu/zamolbu za natječaj
 2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 4. presliku domovnice
 5. presliku rodnog lista
 6. kratki životopis
 7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca)

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostavrenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor spremačice (zbog povećanog opsega posla)          – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr

 

 

 

Dječji vrtić Četiri rijeke

Upravno vijeće

 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 1.10.2018. godine.

 

30ruj.2018

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

za 2018./2019. pedagošku godinu

 

– 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

30ruj.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–        1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

30ruj.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–        5 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zbog povećanog opsega posla)

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

30ruj.2018

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto

odgojitelj (m/ž)

–           2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (upražnjeno radno mjesto)

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE

14kol.2018

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

NATJEČAJ

za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)
za 2018./2019. pedagošku godinu

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu,
– 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu

Tekst natječaja preuzmite OVDJE